Prihláste sa na odber spravodajcu

Prihláste sa na odber spravodajcu Stellantis Communications a a buďte informovaní o všetkých novinkách.

Zásady ochrany osobných údajov

Táto webová stránka je spravovaná v mene kontrolóra vami zvolenej značky („spoločnosť“).

Pred použitím tejto webovej stránky si pozorne prečítajte tieto zásady, pretože vysvetľujú, ako budeme spracovávať osobné údaje (ďalej len „údaje“). Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito zásadami.

TYPY SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na vašom súkromí. Prostredníctvom tejto webovej stránky zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy údajov. Zahŕňajú:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete pri vyžiadaní a používaní našich služieb a našich webových stránok, ako napríklad e-mailová adresa.
 • Informácie, ktoré potrebujeme, keď nahlásite problém s našou webovou stránkou (údaje prehliadania, ako napr. IP adresa, poloha, krajina, informácie o stránkach, ktoré používateľ navštívil v rámci tejto webovej stránky, čas prístupu na webovú stránku, trvanie prehliadania každej stránky, analýza streamu kliknutí. Aj keď spoločnosť tieto informácie nezhromažďuje, aby ich prepojila s konkrétnymi používateľmi, týchto používateľov je aj tak možné identifikovať buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zhromaždených informácií);
 • Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie. Podrobnosti nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Za webové stránky tretích strán prístupné z týchto webových stránok sú zodpovedné tretie strany.
Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s požiadavkami a/alebo poskytovaním údajov webovým stránkam tretích strán.

Tieto webové stránky môžu obsahovať aj rámce iFrame s obsahom tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá za obsah tretích strán uvedený v rámcoch iFrames. Informácie v nich uvedené sú výhradnou zodpovednosťou príslušných vlastníkov webových stránok. Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom nezávislých webových stránok a ani zodpovednosť naňho a tento externý obsah poskytuje svojim návštevníkom pre ich pohodlie. V dôsledku toho vám pri návšteve stránky s takýmto obsahom môžu byť poskytnuté súbory cookie z týchto webových stránok tretích strán. Spoločnosť nekontroluje distribúciu týchto súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v zásadách použitia súborov cookie a zásadách ochrany osobných údajov tretej strany.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje budú spracované za účelom administrácie a splnenia vašej požiadavky a na všeobecné administratívne účely spoločnosťou ako správcom podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov, a to takto:

Údaje/Kategórie údajov (povinné údaje sú označené hviezdičkou *)

Účely

Právny základ

Príslušné identifikačné údaje a prípadne kontaktné údaje (e-mailová adresa*)

Stiahnuť mediálny obsah

 

Účely súvisiace s plnením zmluvy alebo súvisiace s krokmi na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Príslušné identifikačné údaje a prípadne kontaktné údaje (meno*, priezvisko*, e-mailová adresa*, médiá*, pracovné zaradenie, názov média alebo spoločnosti, webová stránka média, typy média alebo spoločnosti, kategória)

Zrušenie/prihlásenie na odber bulletinu

Príslušné identifikačné údaje a prípadne kontaktné údaje (e-mailová adresa*)

Kontaktná komunikácia a splnenie požiadavky.

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie

Podrobné informácie nájdete v Zásadách používania súborov cookie

Účely, na ktoré ste poskytli súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR, pokiaľ ste neuplatnili svoje právo odvolať súhlas (čl. 7 ods. 3 GDPR)

Údajové prvky označené hviezdičkou (*) sú povinné a sú zmluvnou požiadavkou. Preto ste povinný poskytnúť údaje. V prípade, že údaje neposkytnete, nemôžeme splniť vašu požiadavku.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Vaše údaje môžu spracúvať právnické osoby konajúce v mene spoločnosti a na základe konkrétnych zmluvných povinností so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ.

Vaše osobné údaje poskytujeme na nižšie uvedené účely týmto príjemcom:

Údaje

Účely

Príjemcovia

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, médiá, pracovné zaradenie, názov média alebo spoločnosti, webová stránka média, typy média alebo spoločnosti, kategória

(ak dotknutá osoba poskytla údaje)

 • Spravovanie bulletinu
 • Spravovanie sťahovania mediálneho obsahu
 • Kontaktná komunikácia a splnenie požiadavky.

Vaše údaje budú sprístupnené týmto spoločnostiam a tiež ich príslušným poskytovateľom IT služieb za účelom podpory spravovania uvedených účelov:

 

- PSA Automobiles SA, 2 – 10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francúzsko

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Taliansko

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Torino, Taliansko

Údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej moci alebo uplatnenia práva spoločnosti pred súdnymi orgánmi.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže spoločnosť prenášať údaje v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vrátane ich ukladania do databáz spravovaných príjemcami, ktorí konajú v mene spoločnosti. Spravovanie databáz a spracovanie údajov sú viazané na účely spracovania a sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

V prípade, že sa údaje prenášajú mimo EHP, spoločnosť použije všetky vhodné zmluvné opatrenia (napr. dohody o spracovaní údajov), aby zaručila primeranú ochranu údajov vrátane, okrem iného, dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Komisiou EÚ, ktoré riadia prenos osobných údajov mimo EHP.

ODKAZY NA SOCIÁLNE SIETE

Naše webové stránky obsahujú odkazy na sociálne siete.

Aby sme chránili vaše údaje pri návšteve našich webových stránok, nepoužívame pluginy sociálnych sietí. Namiesto toho sú na webovú stránku vložené odkazy HTML, ktoré umožňujú jednoduché zdieľanie na platformách sociálnych médií. Vloženie odkazu bráni priamemu spojeniu s rôznymi servermi sociálnych médií pri otváraní stránky z našej webovej stránky. Po kliknutí na jedno z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú stránku príslušného poskytovateľa služieb, na ktorej je možné (po prihlásení) napríklad použiť tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“. 

Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracúvania údajov a ďalšom použití vašich údajov poskytovateľom a jeho webovými stránkami, ako aj o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu svojho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa služieb.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Údaje spracované za účelom poskytovania služby budú spoločnosťou uchovávané po dobu, ktorá sa považuje za striktne potrebnú na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o údaje spracovávané za účelom poskytovania služby, spoločnosť môže tieto údaje naďalej uchovávať dlhšiu dobu, čo môže byť nevyhnutné na ochranu záujmov spoločnosti týkajúcich sa potenciálnej zodpovednosti súvisiacej s poskytnutím služby.

VAŠE PRÁVA

Môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. právo na prístup znamená právo získať od spoločnosti informáciu o tom, či sú vaše údaje spracovávané a prípadne k nim získať prístup, 
 2. právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo na opravu nepresných a/alebo neúplných údajov, ako aj vymazanie údajov, ak je žiadosť oprávnená,
 3. právo na obmedzenie spracovania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená,
 4. právo na prenosnosť údajov znamená právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte, ako aj právo na prenos údajov iným správcom,
 5. právo namietať znamená právo namietať proti spracúvaniu údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadného spracúvania údajov na účely marketingu alebo profilovania,
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade nezákonného spracovania údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť priamo na adrese privacyrights-media@stellantis.com

Ak chcete uplatniť svoje právo podať sťažnosť (článok 77 GDPR), kontaktujte príslušný dozorný orgán.

ZMENY A DOPLNENIA

Spoločnosť si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť zásady ochrany osobných údajov alebo jednoducho aktualizovať ich obsah (napr. v dôsledku zmien platných zákonov). Všetky aktualizácie uverejníme na týchto webových stránkach. Mali by ste ich preto pravidelne kontrolovať za účelom zistenia zmien v našich zásadách ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Nasleduje zoznam spoločnosti a príslušnej zodpovednej osoby (DPO).

SLOVENSKO

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, MOPAR

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

Verzia: September 2021